Logo Elements Łazienka Ogrzewanie Energia

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „DOBRZE DOBRANE”

 

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

1.1. Organizator Konkursu – Kreatik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Zakręt 8, 60-351 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405020, NIP: 7773223125, REGON: 30199538100000;
1.2. Podmiot Zlecający Konkurs oraz Administrator Danych Osobowych – HBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wichrowa 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd w Poznaniu. Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000405892, NIP: 7811876089, REGON: 301996392;
1.3. Konkurs – konkurs organizowany pod nazwą „Dobrze dobrane”;
1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu;
1.5. Uczestnik – osoba spełniająca wymagania określone w pkt 3 Regulaminu;
1.6. Laureat – osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
1.7. Zgłoszenie do Konkursu – zgłoszenie Uczestnika Konkursu dokonane na zasadach określonych Regulaminem;
1.8. Zadanie Konkursowe – zadanie konkursowe, o którym mowa w pkt 4 Regulaminu;
1.9. Strona Konkursu – oznacza stronę internetową pod adresem www.dobrzedobranezelements.pl;
1.10. Okres Konkursu – okres od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w którym odbędzie się Konkurs, z zastrzeżeniem, iż podanie Laureatów nastąpi w dniu 31.01.2022 roku, a czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31.03.2022 r.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (j.t. Dz.U.2018 poz. 165).

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a.
zajmuje się projektowaniem lub aranżacją wnętrz lub studiuje na kierunku związanym z projektowaniem lub aranżacją wnętrz;
b. posiada miejsce zamieszkania wraz z adresem do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
c. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora Konkursu oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs zajmujący się organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, jak również członkowie ich rodzin, tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3.3. Uczestnikiem jest osoba, która dokonała prawidłowego Zgłoszenia do Konkursu na zasadach określonych Regulaminem. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Konkursie spowoduje nieważność zgłoszenia, przez co osoba dokonująca Zgłoszenia do Konkursu nie nabywa praw Uczestnika. Organizator nie jest zobligowany do informowania o braku nabycia praw Uczestnika.

3.4. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, poprzez wzięcie udziału w Konkursie, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie, w szczególności potwierdza prawdziwość informacji podanych przez Uczestnika zgodnie z pkt 4 poniżej.

3.5. Organizator Konkursu i Podmiot Zlecający Konkursu nie odpowiadają za poprawność oraz zdatność do użytku plików, o których mowa w punkcie 4.5. udostępnianych Uczestnikowi. W przypadku braku możliwości korzystania z plików, Uczestnik powinien zgłosić to Organizatorowi Konkursu.

 

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Zgłoszenie do Konkursu powinno być dokonane przez Uczestnika za pomocą Strony Konkursu.

4.2. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez łączne spełnienie następujących warunków:
a.
dokonanie rejestracji na Stronie Konkursu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego zawierającego następujące dane: i) imię i nazwisko, ii) adres e-mail, pozwalający na otrzymywanie plików o formacie CAD, iii) numer telefonu, iv) miasto, v) dane pracowni architekta będącego Uczestnikiem lub pracowni, z którą architekt współpracuje, nazwa pracowni (opcjonalnie);
b. dokonanie zgłoszenia Zadania Konkursowego  na Stronie Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia zawierającego następujące dane: i) imię i nazwisko, ii) adres e-mail, iii) numer telefonu, iv) dane pracowni architekta będącego Uczestnikiem lub pracowni, z którą architekt współpracuje, nazwa pracowni (opcjonalnie), v) miasto vi) zamieszczenie prawidłowego pliku z projektem stanowiącym Zadanie Konkursowe vii) zamieszczenie pliku z opisem projektu, w którym wskazany zostanie asortyment wykorzystany w Zadaniu Konkursowym;
c. udzieleniu oświadczeń i zgód określonych Regulaminem zawartych w formularzu kontaktowym i zgłoszeniowym;
d. wykonanie Zadania Konkursowego. 

4.3. Wyrażenie zgód i oświadczeń zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. W przypadku braku zaznaczenia potwierdzenia w odniesieniu do któregokolwiek z oświadczeń wskazanych w formularzu, Zgłoszenie do Konkursu Uczestnika uważa się za niebyłe.

4.4. Uczestnik w ramach Konkursu może zgłosić wiele projektów stanowiących Zadania Konkursowe, z zastrzeżeniem, iż Uczestnik może wygrać jedynie raz i otrzymać jedynie jedną nagrodę. 

4.5. Wykonanie Zadania Konkursowego będzie polegać na stworzeniu projektu łazienki 3d z wykorzystaniem asortymentu dostępnego w sieci salonów ELEMENTS z Magazynu Top Trendy 2021, udostępnionego Uczestnikowi po zarejestrowaniu. W przypadku asortymentu płytek ceramicznych i gresów możliwe jest używanie większej ilości wzorów. Pełna lista wraz z bazą tekstur będzie dostępna do pobrania po rejestracji.  Używanie innych produktów niż zawarte w Magazynie Top Trendy jest niedozwolone. Dopuszcza się jednak stosowanie innych elementów, w przypadku w którym dany rodzaj produktu nie występuje w Magazynie Top Trendy 2021 (np. lampy, rośliny, drzwi i okna, obrazy, elementy dekoracyjne niebędące dodatkami łazienkowymi.

4.6. Uczestnik zobowiązany jest do dołączenia opisu Zadania Konkursowego zawierającego spis produktów użytych w projekcie – nazwa produktu i numer KBN (dane dostępne w spisie produktów oraz w Magazynie Top Trendy).     

4.7. Uczestnik na każdym kroku powinien posiadać urządzenie z dostępem do Internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Safari. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta Uczestnik.

4.8. Niezależnie od innych wymagań określonych Regulamin, projekt stanowiący Zadanie Konkursowe powinien spełniać następujący wymogi:
a.
w przypadku plików graficznych: dopuszczalne formaty plików to *jpg i *png. Wymagana minimalna rozdzielczość pliku to 1920×1080, 72 dpi; maksymalna wielkość pojedynczego pliku to 50 MB;
b. jeśli dołączany plik jest materiałem filmowym: w formularzu zawierającym opis projektu należy podać link do filmu zamieszczonego on-line; film powinien mieć rozdzielczość nie mniejszą niż 1024×576, 1500 kbps. Film nie powinien być dłuższy niż 20 minut;
c. w celu zachowania anonimowości w trakcie oceny nadesłanych projektów zabrania się umieszczania w plikach graficznych oraz filmach danych osobowych, logotypów oraz znaków wodnych pracowni umożliwiających identyfikację uczestnika;
d. wszystkie pliki powinny być spakowane do jednego pliku w formacie ZIP lub RAR.

4.9. Poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik oświadcza i potwierdza, że realizacja Zadania Konkursowego:
a.
jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, w tym w szczególności Uczestnik posiada pełnię praw osobistych i majątkowych do Zadania Konkursowego;
b. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
c. nie może nawiązywać, odnosić się lub przedstawiać znaków towarowych, nazw, lub innych oznaczeń identyfikujących podmioty trzecie, w tym inne marki inne niż objęte Konkursem.

4.10. Uczestnicy, których Zadanie Konkursowe nie spełnia chociażby jednego z powyższych warunków, zostaną wykluczeni z Konkursu. 

4.11. Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie udziela Organizatorowi Konkursu oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do zrealizowanego Zadania Konkursowego z prawem udzielania dalszych sublicencji, w każdym z wypadków powyżej i poniżej wskazanych w zakresie związanym z Konkursem oraz na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
a.
utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
d. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. a), b), c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;
e. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
f. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
g. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
h. wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
i. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

4.12. Uczestnik w zamian za udział w Konkursie, udziela Organizatorowi Konkursu oraz Podmiotowi Zlecającemu Konkurs, w zakresie związanym z Konkursem oraz na potrzeby Konkursu, uprawnienia do wykonywania praw zależnych do utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

4.13. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Podmiot Zlecający wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania Zadania Konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 KC, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie pól eksploatacji powyżej wskazanych. Organizator Konkursu, zwłaszcza przed wydaniem nagrody, może żądać od Laureata zawarcia pisemnej umowy potwierdzającej przeniesienie autorskich na zasadach wskazanych w umowie z uwzględnieniem zakresu powyżej wskazanego.

4.14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że Uczestnik narusza zasady określone w niniejszym Regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego wydania nagrody w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora Konkursu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody. W takim przypadku niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora Konkursu.

 

5. LAUREACI I NAGRODY

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku i polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych, najlepszych rozwiązań Zadania Konkursowego. Komisja konkursowa oceni wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne oraz projektowe każdego zgłoszonego do Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego.

5.2. W zależności od dokonanej oceny poszczególnych Laureatom zostaną przyznane następujące Nagrody:
a.
Nagroda pieniężna za zajęcie I miejsca w kwocie 10.000,00 złotych,
b. Nagroda pieniężna za zajęcie II miejsca w kwocie 8.000,00 złotych,
c. Nagroda pieniężna za zajęcie III miejsca w kwocie 5.0000,00 złotych,
d. 5 nagród rzeczowych za wyróżnione prace o wartości 200 zł każda.

5.3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

5.4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

5.5. Warunkiem wydania Nagrody jest udzielenie przez Laureata informacji co do statusu podatkowego Uczestnika, w tym podania informacji czy:
a.
Uczestnik, w związku z działalnością z zakresu architektury lub projektowania, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w ramach;
b. Uczestnik, w związku z działalnością z zakresu architektury lub projektowania, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności pozostaje w stosunku pracy wraz z podaniem adresu zamieszkania (ewentualnie innych danych niezbędnych do dokonania rozliczenia podatku przez Organizatora Konkursu).

5.6. Brak wskazania danych wskazanych w ust.5 powyżej będzie podstawą do dyskwalifikacji Uczestnika.

5.7. W przypadku, w którym znajduje zastosowanie, tj. Uczestnik nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą z zakresu architektury lub projektowania, Laureat otrzyma również dodatkową nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych, tj. 11,11% wartości przekazywanej Laureatowi Konkursu Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która to Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Podmiot Zlecający jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana na konto właściwego Urzędu skarbowego, na co Laureat Konkursu wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

5.8. W przypadku, w którym Uczestnik, w związku z działalnością z zakresu architektury lub projektowania, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w ramach, obowiązki podatkowe w związku z uzyskaniem Nagrody, w tym związane z należnym podatkiem od nagrody, ciążą na Uczestniku Konkursu.

 

6. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU

6.1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, będzie komisja konkursowa. W skład komisji wejdzie pięciu przedstawicieli w tym czterech przedstawicieli Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz ambasador Konkursu.

6.2. Komisja konkursowa dokonując wyboru najciekawszych rozwiązań Zadania konkursowego, weźmie pod uwagę prawidłowość zgłoszenia zgodnie z Regulaminem oraz w szczególności kryterium jakości, oryginalności oraz walory artystyczne każdego rozwiązania Zadania konkursowego. 

 

7. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WYDANIE NAGRÓD

7.1. Każdy Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej mailowo na adres, który podano w formularzu zgłoszeniowym lub telefonicznie, za pośrednictwem numeru, który wskazano w formularzu zgłoszeniowym. 

7.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości powiadomienia Laureata o wygranej z powodu podania przez Laureata błędnego adresu e-mail lub numeru kontaktowego lub ich zmiany w czasie trwania Konkursu.

7.3. Nagrody zostaną wydane Laureatom podczas gali organizowanej w Salonie Elements w Warszawie w terminie do 20 marca 2022 roku. Organizator Konkursu poinformuje Laureatów o dokładnym miejscu i dacie z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwycięzca wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku oraz głosu na nagraniu z wydania Nagrody oraz wyraża zgodę na jego ich rozpowszechnienia (wraz z imieniem i nazwiskiem) na stronach internetowych, profilach społecznościowych i podobnych Podmiotu Zlecającego celem informowania o Konkursie i jego wyniku.

7.4. W przypadku nie odebrania nagrody, niewydana nagroda pozostaje w dyspozycji Podmiotu Zlecającego. Podmiot Zlecający może zadecydować o wyłonieniu następnego Laureata o przeznaczeniu jemu nagrody.

 

8. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie w formie mailowej, na adres: kontakt@dobrzedobranezelements.pl.

8.2. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników.

8.3. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i numer telefonu kontaktowego do uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. 

8.4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników, złożone wyłącznie na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji organizatora powiadomiony na adres mailowy, z którego otrzymano zgłoszenie.

8.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

9. ADMINISTRACJA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników biorących udział w KONKURSIE „DOBRZE DOBRANE” jest Podmiot Zlecający Konkurs.

9.2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pod adresem:
HBH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., 60-449 Poznań, ul. Wichrowa 28
lub
kierując wiadomość na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: ochrona.danych@grupa.hbh.pl.

9.3. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w celu:
a. realizacji KONKURSU „DOBRZE DOBRANE” zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. w celu rejestracji uczestników, przyjęcia zgłoszenia Zadania Konkursowego, wydania nagrody na warunkach określonych w Regulaminie tj. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
b. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w tym między innymi Ustawy o rachunkowości) ciążących na Administratorze m.in. w związku z nagrodami przyznawanymi Laureatom KONKURSU „DOBRZE DOBRANE” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
c. dochodzenia lub ochrony ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9.4. Podmiot Zlecający Konkurs będzie prowadził ewidencję Uczestników KONKURSU „DOBRZE DOBRANE”.

9.5. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
a.
Rejestracja Uczestników:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail, pozwalający na otrzymywanie plików o formacie CAD,
– numer telefonu,
– miasto,
– dane pracowni architekta będącego Uczestnikiem lub pracowni, z którą architekt współpracuje, nazwa pracowni (opcjonalnie),
b. Dokonanie zgłoszenia Zadania Konkursowego na Stronie Konkursu przez Uczestnika:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail, pozwalający na otrzymywanie plików o formacie CAD,
– numer telefonu,
– miasto,
– dane pracowni architekta będącego Uczestnikiem lub pracowni, z którą architekt współpracuje, nazwa pracowni (opcjonalnie).
c. Dostarczenie lub wydanie nagród Laureatom KONKURSU „DOBRZE DOBRANE”:
– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– w uzasadnionych przypadkach nazwa firmy,
– adres zamieszkania lub adres firmy uczestnika,
– status podatkowy,
– dane Urzędu skarbowego,
– numer rachunku bankowego
– wzór podpisu Uczestnika w przypadku nagród rzeczowych, gdy odbiór nagrody następuje osobiście.

9.6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników KONKURSU „DOBRZE DOBRANE” mogą być: podmioty świadczące usługi pocztowe, serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieci informatyczne Administratora, podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, konsultacyjne, audytowe.

9.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w KONKURSIE „DOBRZE DOBRANE”. 

9.8. Uczestnicy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Administratora Danych Osobowych, zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Podmiot Zlecający Konkurs oraz podać nowe dane osobowe, w szczególności, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.

9.9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9.10. Uczestnik ma prawo do skargi do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.11. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest przeprowadzenie i zakończenie KONKURSU „DOBRZE DOBRANE” zgodnie z Regulaminem, a po tym okresie wyłącznie przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym dotyczącymi rozliczenia KONKURSU „DOBRZE DOBRANE” oraz przedawnienia roszczeń. 

9.12. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Uczestnicy nie będą profilowani.

9.13. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

9.14. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Regulamin jest jawny i powszechnie dostępny. Regulamin konkursu będzie dostępny na Stronie Konkursu.

10.2. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, bieżąca komunikacja w sprawach związanych z Konkursem będzie odbywać się za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@dobrzedobranezelements.pl.

10.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Aneks nr 1 do

REGULAMINU KONKURSU „DOBRZE DOBRANE”

Niniejszym Organizator Konkursu dokonuje następujących zmian w Regulaminie Konkursu „Dobrze Dobrane”:

1.Zmianie ulega pkt 1.10 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

1.10. Okres Konkursu – okres od dnia 1 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, w którym odbędzie się Konkurs, z zastrzeżeniem, iż podanie Laureatów nastąpi w dniu 31.01.2022 roku, a czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31.03.2022 r.

2. Zmianie ulega pkt 5.1 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku i polegać będzie na wyłonieniu przez komisję konkursową spośród wszystkich Zgłoszeń Konkursowych, najlepszych rozwiązań Zadania Konkursowego. Komisja konkursowa oceni wszystkie prawidłowo nadesłane do Konkursu zgłoszenia uwzględniając ich jakość, oryginalność, kreatywność oraz walory artystyczne oraz projektowe każdego zgłoszonego do Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego.

3. Zmianie ulega pkt 7.3 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:

7.3. Nagrody zostaną wydane Laureatom podczas gali organizowanej w Salonie Elements w Warszawie w terminie do 20 marca 2022 roku. Organizator Konkursu poinformuje Laureatów o dokładnym miejscu i dacie z odpowiednim wyprzedzeniem. Zwycięzca wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku oraz głosu na nagraniu z wydania Nagrody oraz wyraża zgodę na jego ich rozpowszechnienia (wraz z imieniem i nazwiskiem) na stronach internetowych, profilach społecznościowych i podobnych Podmiotu Zlecającego celem informowania o Konkursie i jego wyniku.

4. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
5. Dokonuje się publikacji tekstu jednolitego Regulaminu.
6. Aneks wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2022 roku.